ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΕΡΕΒΙΖΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΟΜΥΚΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΑΕΡΟΒΙΟΥΣ ΖΥΜΩΣΕΙΣ

RESEARCH FOR THE COLOURING OF SACCHAROMYCE CEREVISIAE DURING THE AEROBIC FERMENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kelaiditis George | Κελαϊδίτης Γ.
  5. 1948
  6. 235-251
    • The present study is based on the until now accomplished researches which are related with the causes of the bad hue of various varieties of the cerevisiae sugar-funguses during their aerobic proliferation, where two characteristic cases are discerned. The first one regards the presence of natural colouring and colloidal substances, into nutritious solutions, which derive from natural sugar raw materials. In this case the effort for achieving a light white hue is easy and presupposes attention. Following in the second case there are not only the colouring substances of the sugar-funguses but there are compainds also, which have in their root humic groups which are responsible for the bad staining. Furthermore the steps of the research are presented. Finally, tables are cited, which depict the mean of the fermentation tests. These tests were executed with the sugar extracts of currants and figs.
    • Η μελέτη αυτή βασίζεται στις μέχρι σήμερα πραγματοποιηθείσες έρευνες που σχετίζονται με τα αίτια της κακής χροιάς διαφόρων ποικιλιών των κερεβιζίων σακχαρομύκητων κατά τον αερόβιο πολλαπλασιασμό τους όπου διακρίνονται δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Η πρώτη, αφορά την παρουσία των φυσικών χρωστικών και κολλοειδών ουσιών, εντός θρεπτικών διαλυμάτων, τα οποία προέρχονται από φυσικές σακχαρούχες πρώτες ύλες. Στην περίπτωση αυτή, η προσπάθεια επίτευξης υπόλευκης χροιάς είναι εύκολη και προϋποθέτει προσοχή. Στη δεύτερη περίπτωση, δεν είναι μόνο οι χρωστικές ουσίες των σακχαρούχων διαλύσεων, που προκαλούν κακή χρώση των κυττάρων των σακχαρομυκητών αλλά πρόκειται για ενώσεις, που έχουν στην ρίζα τους χουμικές ομάδες, οι οποίες προκαλούν την κακή χρώση. Παρουσιάζονται τα διάφορα βήματα της έρευνας και παρατίθενται πίνακες, που εμφανίζουν τον μέσο όρο των ζυμοτεχνικών δοκιμών που έχουν εκτελεσθεί με τα σακχαρούχα εκχυλίσματα της κορινθιακής σταφίδας και των σύκων.