ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΝΟΥΜΜΟΥΛΙΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑ

THE DISCOVERY OF NUMMULITES IN THE AREA OF ILIKI'S LAKE IN BOETOTIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Renz Carl | Mitsopoulos Max K. | Renz Karl | Μητσόπουλος, Μάξιμος Κ. (1897-1968)
  5. 1948
  6. 231-235
    • The present study deals with the results of researches related with the irrigation and the water supply of Athen's prefecture by the lakes Iliki and Paralimini. During the researches was found in the area maestrichtian limestone with trematophores. Moreover there were found a lot of remnants of maestrichtian trematophores and nummulites, which were worthy of special stratigraphic and palaeontological interest. The presence of nummulites was until then unknown in Greece, with the exception of a solitary piece of Flysch with nummulites and albiolines of Lutetian, found at the mountainous regions of Lokrida.
    • Η μελέτη αυτή ασχολείται με τα αποτελέσματα ερευνών που σχετίζονταν με την άδρευση και την ύδρευση του συγκροτήματος της Αθήνας από τις λίμνες Υλίκη και Παραλίμνη, στη διάρκεια των οποίων βρέθηκε στην περιοχή μαιστρίχτιος ασβεστόλιθος με τρηματοφόρους. Βρέθηκαν άφθονα λείψανα τρηματοφόρων του Μαιστριχτίου και νουμμουλιτών, οι οποίοι είναι άξιοι ιδιαίτερου στρωματογραφικού και παλαιοντολογικού ενδιαφέροντος. Η παρουσία νουμμουλιτών μέχρι τότε ήταν άγνωστη στην Ελλάδα με εξαίρεση μεμονωμένου τεμάχους φλύσχου με νουμμουλίτες και αλβεολίνες του Λουτησίου, στα ορεινά της Λοκρίδας.