Η ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΠΑΡΑ ΠΛΑΤΩΝΙ

THE IDEA OF GOOD ACCORDING TO PLATO (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Οικονόμου Γεώργιος Π
  5. 1948
  6. 190-214
    • Philosophical phrasing of the idea of beauty according to Plato, who had been the pure child of the privileged Athenian people. The properties of beauty as well as its character, are described. Plato, considered that the idea of beauty keeps step with the idea of possession and turns out a fundamental principle of the platonic system, prevalent, for the interpretation of the universe.
    • Φιλοσοφική διατύπωση της ιδέας του ωραίου κατά τον Πλάτωνα, ο οποίος υπήρξε γνήσιο τέκνο του προνομιούχου αθηναϊκού λαού. Περιγράφονται οι ιδιότητες του ωραίου και ο χαρακτήρας του και θεωρεί ότι η ιδέα της ωραιότητος συμβαδίζει με την ιδέα του αγαθού και αποβαίνει θεμελιώδης αρχή του πλατωνικού συστήματος, κυριαρχούσα στην ερμηνεία του σύμπαντος.