1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στεφανόπουλος Ορέστης Ι
  5. 1948
  6. 166-181
    • The purpose of the study on the one hand is to demonstrate the accuracy of using slits resins of wines for the fermentation of must and on the other hand is to determine the terms according to which this method is applied. Furthermore, observation take place as well as a research and the vinification of resins is discribed . Finally, experimental tests happen and their results are cited.
    • Σκοπός της μελέτης είναι να καταδείξει την ορθότητα της χρήσης της ιλύος ρητινών, οίνων για τη ζύμωση γλεύκους και να καθορίσει τους όρους,, με τους οποίους εφαρμόζεται η μέθοδος αυτή. Γίνονται παρατηρήσεις, έρευνα και περιγράφεται η οινοποίηση ρητινιτών. Επίσης γίνονται εργαστηριακές δοκιμές και εξάγονται διάφορα συμπεράσματα.