ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗ ΣΑΡΩΣΙΝ ΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΛΥΧΝΙΑΣ ΚΑΘΟΔΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΙΝ ΒΡΑΧΥΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΩΣ ΔΙΑΤΑΞΙΝ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΟΥΣ ΣΑΡΩΣΕΩΣ ΕΝ ΤΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙ

MEASUREMENT OF THE DURATION OF ULTRASHORT TRANSIENT-TIME PHENOMENA BY MEANS OF A SPIRAL SWEEP ON A CATHODE RAY OSCILLOSCOPE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Σαντορίνης Π
  5. 1948
  6. 157-166
    • The well-known Brailsford method is presented. The method is proper for the measurement of a short span of time which is improved with the use of the spiral sweep.
    • Παρουσιάζεται η γνωστή μέθοδος Brailsford για τη μέτρηση βραχυτάτων χρονικών διαστημάτων η οποία βελτιώνεται με τη χρησιμοποίηση σπειροειδούς σάρωσης.