ΠΕΡΙ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΩΣ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ECBALLIUM ELATERIUM A. RICH (CURCUBITACEAE)

ABOUT TWO NEW PHARMACOLOGICALLY POTENT INGREDIENTS OF ECBALLIUM ELATERIUM A. RICH (CURCUBITACEAE) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Sakellariou Efklidis | Λογαράς Γ. | Σακελλαρίου Ευκλείδης | Sakellariou Efklidis
  5. 1948
  6. 142-148
    • In this study, after a relevant research, is proved that the usage of the juice of squirting cucumber (ecballium elaterium) as purge should be attributed to the local inflammatory effect that its drastic ingredients have. Moreover, the experimental part of the method is cited.
    • Στη μελέτη αυτή, μετά από σχετική έρευνα, αποδεικνύεται ότι η χρησιμοποίηση του εμβρέγματος ή του χυμού των καρπών πικραγγούριας (ecballium elaterium) ως καθαρκτικόν θα πρέπει να αποδοθεί στην τοπική ερεθιστική ενέργεια που έχουν τα δραστικά συστατικά τους. Επίσης παρατίθεται το πειραματικό μέρος της μεθόδου.