Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

THE ELECTRONIC BRAIN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Σαντορίνης Π
  5. 1948
  6. 73-78
    • The present study forms assertion of the precedence of invention, especially for important applications. The detailed review of the experimental laboratory inventions are cited with their simultanecus chronological conditions with other inventions, on the same subject, by foreign researchers, which are applied to the army of their country.
    • Η μελέτη αυτή αποτελεί διεκδίκηση προτεραιότητας εφεύρεσης, ιδιαίτερα σπουδαίων εφαρμογών. Παρατίθεται λεπτομερές ιστορικό των πειραματικών εργαστηριακών εφευρέσεων με ταυτόχρονη χρονολογική παράθεσή τους με άλλες εφευρέσεις, στο ίδιο θέμα, από αλλοεθνείς ερευνητές, οι οποίες εφαρμόζονται στο στρατό της πατρίδας τους.