ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΙΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙ' ΑΚΤΙΝΩΝ RONTGEN ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ DROSOPHILA MELANOGASTER

INFLUENCE OF THE TEMPERATURE DURING FERTILIZATION ON THE DISPLACEMENTS CAUSED BY X-RAYS IN DROSOPHILA MELANOGASTER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κανέλλης Α
  5. 1948
  6. 67-72
    • The study is referred to the influence of temperature on the hetero-connection of the chromosomes in Drosophila melanogaster. As a method was used the genetic analytical of the interbreeding with which hapenned as variation to the analogy of the connection and it was becoming possible the ascertainment of the viable transpotions between II and III chromosomes. From the statistical evaluation of the laboratory findings arose that the hetero-connection of these chromosomes is not influenced by the temperature.
    • Μελετάται η επίδραση της θερμοκρασίας στην ετεροσύνδεσης των χρωματοσωμάτων στην Drosophila Melanogaster. Χρησιμοποιήθηκε γενετική αναλυτική μέθοδος διασταύρωσης με την οποία γινόταν μεταβολή της αναλογίας σύζευξης και γινόταν δυνατή η διαπίστωση των μεταξύ ΙΙ και ΙΙΙ χρωματοσώματος βιώσιμων μετατοπίσεων. Από τη στατιστική αξιολόγηση των εργαστηριακών ευρημάτων προκύπτει ότι η ετεροσύνδεση των χρωματοσωμάτων αυτών δεν επηρεάζεται από τη θερμοκρασία.