ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΡΑΓΩΝ ΤΩΝ ΣΤΑΦΥΛΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑΝ ΤΩΝ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΞΥΤΗΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΙΝ ΤΩΝ

THE INFLUENCE OF THE COLCUR OF THE GRAPES ON THE PROGRESS OF SUGARS AND ACIDITY'S DURING THEIR DESICCATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κριμπάς, Βασίλειος Δ. (1889-1965) | Delakis P. | Krimbas Vasos | Polimenakos Nik. G. | Πολυμενάκος Ν. | Δελάκης Π.
  5. 1948
  6. 53-57
    • Study in order to be ascertained which from the two sugars of grapes glucose or fructose suffers the greatest loss and under which conditions. For the aforementioned purpose took phace experiments on grupes taken from two varieties of vineyards the one with grapes of light colour and the other with grapes of red colour. After the submission of the samples to the influence of ultraviolet rays, their desiccation in the sun and to other experiments concluded that : during the desiccation of not completely riped grapes, the increase of glucose is caused by the ultraviolet radiation and probably the enzymes, which are mixed with colouring substances, cause losses.
    • Μελέτη προκειμένου να εξακριβωθεί ποιό από τα δύο σάκχαρα των σταφυλών, η γλυκόζη ή η φρουκτόζη, υφίσταται την μεγαλύτερη απώλεια και υπό ποίες συνθήκες. ΄Εγιναν πειράματα σε ρώγες από δύο ποικιλές αμπελών. Η μία με ρώγες χρώματος υποκίτρινου και η άλλη με ρώγες χρώματος ερυθροειδές. Μετά την υποβολή των δειγμάτων στην επίδραση υπεριωδών ακτινών, την αποξήρανσή τους στον ήλιο και σε άλλα πειράματα κατέληξαν σε συμπεράσματα όπως : κατά την αποξήρανση μη εντελώς ώριμων ρωγών, η αύξηση της γλυκόζης προκαλείται από την υπεριώδη ακτινοβολία και ενδεχωμένως τα ένζυμα που είναι ανεμιγμένα με χρωστικές ουσίες να προκαλούν απώλειες.