ΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟ ΑΝΤΙΓΟΝΟΝ Vi ΕΡΕΥΝΑΙ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΤΥΦΙΚΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ

THE RESEARCHES FOR THE ANTIGEN VI AND THE MAKING OF ANTI-TYPHOID VACCINES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μανουσάκης, Εμμανουήλ (1898-1968) | Μπρεδάκης Φ. | Bredakis F.
  5. 1948
  6. 40-44
    • It was ascertained that the bucillus of the hyphoid fever composes one true antigenic mosaic, on which was discerned a stalk able to cause only itself antibodies against all the other hyphoid bucilli. It wever, it was asserted by felix that only Vi type of typhus stalks has the capacity to cause immunity. After researches which were carried out on various animals was ascertained that it is wrong to consiler the virtue Vi as accurate indicator for selecting bucilli proper for the making of anti-typhoid vaccinates.
    • Διαπιστώθηκε ότι ο βάκιλλος του τυφοειδούς πυρετού αποτελεί αληθές αντιγονικό μωσαϊκό, στο οποίο διακρίθηκε στέλεχος ικανό να προκαλεί μόνο αυτό αντισώματα έναντι όλων των άλλων τυφικών βακίλλων. Υποστηρίχθηκε όμως από τον Felix ότι μόνο ο τύπος Vi των στελεχών τύφου, έχει την ικανότητα να προκαλεί ανοσία. Μετά από έρευνες που διεξήχθησαν σε διάφορα ζώα, διαπιστώθηκε ότι είναι λάθος να θεωρούμε την ιδιότητα Vi ως ακριβή δείκτη επιλογής βακίλλων για την παρασκευή αντιτυφικών εμβολίων.