1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Beis Athanasios | Βέης Αθανάσιος | Beis Athanasios
  5. 1948
  6. 32-35
    • This phenomenon is studied and it is explored whether it appears. The explanation of the phenomenon is aimed. The research was carried out in the factories of the greek company of wines and spirits at Elensis and Kalamata. The filtering chart that was used, removes from the fehling fluid a quantity of copper through two ways while they also experimented on absorbents. The results that arose are similar in both cases.
    • Μελετάται το φαινόμενο αυτό, ερευνάται κατά πόσο παρουσιάζεται και επιχειρήται επεξήγηση αυτού. Η έρευνα διεξήχθη στα εργοστάσια της ελληνικής εταιρείας οίνων και οινοπνευμάτων στην Ελευσίνα και στη Καλαμάτα. Ο διηθητικός χάρτης που χρησιμοποιήθηκε αφαιρεί από το φελίγγειο υγρό ποσότητα χαλκού κατά δύο τρόπους ενώ πειραματίσθηκαν επίσης και σε υδρόφιλο βαμβάκι. Τα αποτελέσματα στα οποία οδηγήθηκαν ήταν παραπλήσια και στις δύο περιπτώσεις.