Η ΑΝΤΙΓΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΑΓΗ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΠΩΝ, ΙΔΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΙΤΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΚ ΤΑΥΤΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

THE ANTIGENIC MUTATION POSSIBLE CAUSE OF THE RELAPSES, SAME AS THOSE OF ROCK FEVER AND FROM THIS THE INTERESTING THEORETICAL AND PRACTICAL RESULTS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μανουσάκης, Εμμανουήλ (1898-1968) | Logothetopoulos I. | Λογοθετόπουλος Ιωάννης
  5. 1948
  6. 25-26
    • From the study of the inoculation of rock fever virus in animals and the comparative biological study of the antibodies that were produced by them was ascertained that the agglutinin, produced with the rock fever virus of the first percussion, causes the joining of itself acid of the microbe from which was produced as well of the other stalks of the laboratory. In opposition to agglutinin the produced in other animal, from the rock fever virus of the next percussion, does not join the the microbe from which was produced, which all the stalks of the collection of the laboratory have joined . So the rock fever virus of the second percussion is not the same with that of the first.
    • Από τη μελέτη του ενοφθαλμισμού των μελιτόκοκκων σε ζώο και τη συγκριτική βιολογική μελέτη των αντισωμάτων που παράχθηκαν από αυτά, διαπιστώθηκε ότι η συγκολλητίνη, η παραχθείσα με τον μελιτόκοκκο της πρώτης κρούσης προκαλεί τη συγκόληση του ίδιου και του μικρόβιου απ' όπου παράχθει καθώς και του άλλου στελέχου του εργαστηρίου. Αντίθετα, η συγκολλητίνη, η παραγόμενη σε άλλο ζώο από τον μελιτόκοκκο της επόμενης κρούσης, δεν σνεκολλά το μικρόβιο απ' το οποίο παρήχθει ενώ όλα τα άλλα στελέχη της συλλογής του εργαστηρίου, έχουν συγκολληθεί. Άρα ο μελιτόκοκκος της δεύτερης κρούσης δεν είναι ο ίδιος με αυτόν της πρώτης.