ΘΕΣΣΑΛΟΣ ΣΤΗΛΟΚΟΠΑΣ 125 ΕΤΩΝ

SEPULCHRAL COLUMNS FROM THESSALY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κουγέας, Σωκράτης (1876-1966)
  5. 1948
  6. 14-14
    • Copies of various sepulchral columns collected by Alexander Pezaro, member of a trantitional teachers family from Tyrnavos, are mentioned. These copies have been discovered in the files of the family and they are very useful in the archeological research.
    • Αναφέρεται στα αντίγραφα διαφόρων επιγραφών που συλλέχθηκαν από τον Αλέξανδρο Πέζαρο, γόνο διδασκαλικής οικογένειας από τον Τύρναβο. Τα αντίγραφα αυτά βρέθηκαν στα αρχεία της οικογένειας του στην Εθνική Βιβλιοθήκη, παρουσιάζουν δε μεγάλη χρησιμότητα για την αρχαιολογική έρευνα.