ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 1948

YEAR BOOK OF THE ACADEMY OF ATHENS YEAR 1948 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών | Academy's office of publications
  5. 1948
  6. α-ιθ΄
    • Year book of the Academy of Athens for the year 1948.
    • Επετηρίδα της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 1948.