ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1983

CENTRE FOR THE RESEARCH OF THE GREEK PHILOSOPHY CONCISE REPORT ON THE PROCEEDINGS OF THE YEAR 1983 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών | Academy's office of publications
  5. 1983
  6. 682-686
    • Annual account of the activities and report on the proceedings of the year 1983.
    • Ετήσιος απολογισμός δραστηριοτήτων και αναφορά πεπραγμένων έτους 1983.