ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1983

CENTRE FOR THE RESEARCH OF THE GREEK FOLKLORE CONCISE REPORT ON THE PROCEEDINGS OF THE YEAR 1983 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών | Academy's office of publications
  5. 1983
  6. 664-670
    • Annual account of activities and report on the proceedings of the year 1983.
    • Ετήσιος απολογισμός δραστηριοτήτων και αναφορά πεπραγμένων έτους 1983.