ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

OFFICIAL RECEPTION OF THE ACADEMICIAN MR. JOHN PAPADAKIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μιχαηλίδης-Νουάρος Γ | Διαννελίδης, Θεμιστοκλής (1909-2000)
  5. 1983
  6. 556-562
    • Curriculum vitae and scientific activities of the new academician mr. John Papadakis.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου ακαδημαϊκού κ. Ιωάννη Παπαδάκη.