ΠΩΣ ΕΙΔΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΥ ΖΩΗΣ

HOW I SAW MEDICINE'S EVOLUTION DURING THE FIFTY YEARS OF MY MEDICAL LIFE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μερίκας, Γεώργιος (1911-1996)
  5. 1983
  6. 517-542
    • The speech was given on the occasion of the completion of fifty years of the speaker's medical life. The speech is divided in two chapters : 1) the medicine and the doctor in 1933 2) the modern medicine and today's doctor. The treatment of the issue is influenced by the developments of the inner pathology with the objective to describe the today's status of medicine.
    • Η ομιλία αυτή έγινε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης πενήντα ετών ιατρικής ζωής του ομιλητή. Η ομιλία χωρίζεται σε δύο κεφάλαια : 1) Η ιατρική και ο γιατρός στο 1933 2) Η σύγχρονη ιατρική και ο σημερινός γιατρός. Η διαπραγμάτευση του θέματος είναι επηρεασμένη από τις εξελίξεις της εσωτερικής παθολογίας, από το γιατρό της εξωνοσοκομειακής πράξης, με αντικειμενικό σκοπό την περιγραφή του σημερινού status της ιατρικής.