ΑΣΕΒΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ

IMPIETY AND CURSE IN ATHENS PHILOSOPHY AND POLITICS IN THE EPOCH OF PERICLES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ιταλικά
  4. Montuori Mario
  5. 1983
  6. 367-368
    • Short analysis of the relation between philosophy and politics in the Pericle's epoch.
    • Σύντομη ανάλυση της σχέσης φιλοσοφίας και πολιτικής στην εποχή του Περικλή.