ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

THE GREEK DARK AGE REVISITED (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Smodgrass, Antony Mcelrea | Smodgrass, Antony Mcelrea
  5. 1983
  6. 276-292
    • An attempt of reproduction and description of the conditions during the greek dark years which extend from the end of the Mycenaean epoch to the beginning of the classic one.
    • Προσπάθεια αναπαράστασης και περιγραφής των συνθηκών που επικρατούσαν κατά τους ελληνικούς σκοτεινούς χρόνους που καλύπτουν το διάστημα μεταξύ του τέλους της Μυκηναϊκής εποχής και την αρχή της κλασσικής.