Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ 1821 ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

THE POSITION OF 1821 IN THE GREEK HISTORY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σακελλαρίου Μιχαήλ
  5. 1983
  6. 252-268
    • The position of the glorious year 1821 in the greek history is analysed. It was ascertained that the war of independence of 1821 had seized to the conscience, ideology and sentimental burdening of modern greeks, the position that had in the same sectors that the persian wars during the greek autiquity.
    • Η ομιλία αυτή αναφέρεται στη θέση του 1821 στην ελληνική ιστορία. ΄Εχει διαπιστωθεί ότι η εθνεγερσία του 1821 έχει καταλάβει στη συνείδηση, στην ιδεολογία και στην συναισθηματική φόρτιση των νέων ελλήνων, τη θέση που είχαν στους ίδιους τομείς οι μηδικοί πόλεμοι κατά την ελληνική αρχαιότητα.