Περί φύσεως κομητών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 16812
  4. GR-AtACAb10073815
  5. Ελληνικά
  6. Μαρκίδης, Δημήτριος
  7. Εν Αθήναις: Τυπογραφείο Ραδαμάνθυος, 1865
  8. 40