Η ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΣΙΣ ΤΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΟΣ

THE FRATERNIZATION OF LUCK AND DETERMINISTIC CAUSE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καραγκούνης, Γεώργιος (1905-1990)
  5. 1983
  6. 173-186
    • The speech deals with the fratermization of luck and the deterministic cause Todays molecular biology is one admirable cooperation between classical biology and physics. The molecular biology hasn't achieved yet to prove that all life's phenomena can be interpreted only by thw laws of physics and that the divine will is useless. The development of the organic beings on earth bears the stamp of the conscians course to a certain direction with care, affection and love which the christian religion intercedes two thousand years now.
    • Η ομιλία αναφέρεται στη συναδέλφωση της τύχης και της αιτιοκρατικής αναγκαιότητος. Η σημερινή μοριακή βιολογία είναι μία θαυμαστή συνεργασία μεταξύ κλασσικής βιολογίας και φυσικής. Η μοριακή βιολογία δεν έχει κατορθώσει να αποδείξει ότι όλα τα φαινόμενα της ζωής ερμηνεύονται μόνο με τους νόμους της φυσικής και ότι η θεία βούληση είναι περιττή. Η εξέλιξη των οργανικών όντων επί της γής φέρει τη σφραγίδα συνειδητής πορείας προς ωρισμένην κατεύθυνση με φροντίδα, στοργή και αγάπη, την οποία η χριστιανική θρησκεία πρεσβεύει εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια.