Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

THE ODYSSEY OF KAZANTZAKIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πρεβελάκης, Παντελής (1909-1986)
  5. 1983
  6. 135-172
    • The subject of the speech is "The Odyssey of Kazantzakis" that is his own intellectual odyssey, his wandering in the world of ideas and the epic "odyssey" which wrote hemself and was characterized as the longest epic of the white race and it is consisted of 33.333 of seventeen syllabes verses. It was translated into four basic European languages. The speech also includes the following parts : the descend and the first education of Kazantzakis, his self-education, Crete's lesson, the first attempts for deliverance-Christ, the literary creations, the uncommon experiences, journeys etc.
    • Η ομιλία αυτή αναφέρεται στη "Οδύσσεια του Καζαντζάκη", δηλαδή τη δική του πνευματική οδύσσεια, και το έπος "Οδύσσεια" το οποίο ο ίδιος συνέγραψε, και έχει χαρακτηρισθεί, ως το μακρότερο έπος της λευκής φυλής και αποτελείται από 33.333 δεκαεφτασύλλαβους στίχους. ΄Εχει δε μεταφρασθεί σε τέσσερις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες. Η ομιλία περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους τμήματα: καταγωγή και πρώτη παιδεία του Καζαντζάκη, την αυτοπαιδεία του, το δίδαγμα της Κρήτης, τις πρώτες απόπειρες λύτρωσης-Χριστός, τις λογοτεχνικές δημιουργίες, τις παράταιρες εμπειρίες, τα ταξίδια κλπ.