ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΛΟΥΘΗΡΟΣ - ΕΠΙ ΤΗ 500ΤΗΡΙΔΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΑΥΤΟΥ

MARTIN LUTHER-FOR THE 500 YEARS SINCE HIS BIRTH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καρμίρης, Ιωάννης (1904-1992)
  5. 1983
  6. 61-102
    • The speech is referred to the five hundredth anniversary since the birth of the great religious reformer-Martin Luther - who was born in 1483 and died in 1546. Because of Luther's great work, by all means, which wainly influenced the historic evolution of the christian church and culture, the participation of the Academy of Athens to Luther's jubilee was considered necessary. Moreover, his personality and work are analyzed as well his altitude howards the orthodox church.
    • Η ομιλία αυτή αναφέρεται εις την 500στην επέτειον από την γέννηση του μεγάλου θρησκευτικού μεταρρυθμιστή Μαρτίνου Λούθηρου ο οποίος γεννήθηκε το 1483 και πέθανε το 1546. Λόγω λοιπόν του μεγάλου έργου του Λούθηρου, από κάθε απόψεως, το οποίο κυρίως επηρέασε την ιστορικήν εξέλιξη της χριστιανικής εκκλησίας και του πολιτισμού, εκρίθη αναγκαίο, όπως συμμετάσχει και η Ακαδημία Αθηνών εις το ιωβηλαίο του Λούθηρου. Εξετάζονται και αναλύονται η προσωπικότης και το έργο του, καθώς και η στάση του απέναντι στην ορθόδοξη εκκλησία.