ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ

PHILOLOGICAL COMMEMORATION FOR LABROS PORFIRAS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τρυπάνης, Κωνσταντίνος (1909-1993)
  5. 1983
  6. 46-60
    • This speech is referred to the work of the poet Labros Porfiras. The poet, whose real name was Dimitrios Sipsomos and he was born in Chios in 1879. His life is devided in two periods. The first period starts from his birthday and lasts till 1916 when he joined the amy: during this period the poet gave us his main work. The second period starts from 1916 and lasts till his death. The work he made during the aforementioned period was not of much importance.
    • Η ομιλία αυτή αναφέρεται στο έργο του ποιητή Λάμπρου Πορφυρά. Ο ποιητής, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Δημήτριος Σύψωμος, εγεννήθη στη Χίο το 1879. Η ζωή του χωρίζεται σε δύο περιόδους. Η πρώτη περίοδος αρχίζει από τη γέννησή του και φτάνει μέχρι την στράτευσή του, το 1916, είναι εκείνη η οποία μας έδωσε το κύριο έργο του. Η δεύτερη αρχίζει από το 1916 και φτάνει μέχρι το θάνατό του, έδωσε λίγα πράγματα άξια λόγου.