Η ΠΛΑΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ

"PLAKA" BY DIMITRIOS GR. KABOUROGLOU (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λούρος Ν Κ
  5. 1983
  6. 23-45
    • The present speech is referred to the "memoirs of a long life (1852-1932), first volume, Dimitrako's publication, dedicated to my son Gregory", written by Dimitriow Kabouroglou. These memoirs are not included among his works and there is no continnation. They coutain very characteristic texts with a lot of linguistic and historic interest and some of their extracts are cited too. In these works are included some photos of the family as well some photos of various streets of Plaka's area.
    • Η ομιλία αυτή αναλυτικά αναφέρεται στα "απομνημονεύματα μιας μακράς ζωής" (1852-1932), πρώτος τόμος, έκδοση Δημητράκου, 1934, που αφιερώνεται "εις τον Υιόν μου Γρηγόριον", του Δημητρίου Καμπούρογλου. Αυτά τα απομνημονεύματα δεν αναγράφονται εις τα έργα του και δεν υπάρχει συνέχεια. περιέχουν πολύ χαρακτηριστικά και χαριτωμένα κείμενα με πολλά γλωσσικά και ιστορικά ενδιαφέοντα και παρατίθενται και μερικά αποσπάσματά τους Στα έργα αυτά υπάρχουν φωτογραφίες της οικογένειας Καμπούρογλου καθώς και φωτογραφίες διαφόρων οδών της Πλάκας.