ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 58 ΤΟΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 1983

TABLE OF CONTENTS OF THE PROCEEDINGS VOLUME 58, YEAR 1983. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών | Academy's office of publications
  5. 1983
  6. ε-η
    • Detailed contents of the volume number 58 of the proceedings of the Academy of Athens. Speedies, reports, presentations of books, announcements of deaths of academicians, foreign fellows and corresponding members, prizes, commendations, douations, elections of new members, etc. are included also.
    • Αναλυτικά περιεχόμενα του τόμου Νο 58 των πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών. Περιέχονται λόγοι, εκθέσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, αναγγελίες θανάτων ακαδημαϊκών, ξένων εταίρων και αντεπιστελόντων μελών, βραβεία, έπαινοι, δωρεές, εκλογές νέων μελών κλπ.