ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ

UNKNOWN BYZANTINE FRESCOS IN KEFALLINIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοχάρη Μαρία
  5. 1983
  6. 632-640
    • There are studied the icon-screens of two churches, which are located in a distance of 11km towards the north of Lixourio, at the village Kontogennada. From both churches, one is a private chapel unique up to today sample of Byzantine Frescos of the island. The Frescos of the chapel are being described in detail, whose quality in combination with the dimensions of the chapel, speah for a work of devoutness, erection of wealthy lord of the area.
    • Μελετώντας τα τέμπλα δύο εκκλησιών που βρίσκονται σε απόσταση 11 km προς Β. του Ληξουρίου στο χωριό Κοντογεννάδα. Από τις δύο εκκλησίες, η μία είναι ιδιωτικό ναϊδριο, μοναδικό μέχρι τώρα δείγμα βυζαντινών τοιχογραφιών της νήσου. Δίνεται πλήρης περιγραφή των τοιχογραφιών του ναϊσκου, η ποιότητα των οποίων, σε συνδυασμό και με τις διαστάσεις του ναϊσκου, συνηγορούν για έργο ευλάβειας, κτίσμα πλούσιου άρχοντα της περιοχής.