ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΤΗΞΕΩΣ ΕΙΣ ΠΛΑΓΙΟΚΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΛΕΡΖΟΛΙΘΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΦΙΟΛΙΘΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ

PHENOMENA OF PARTIAL MELTING IN PLAGIOCLASE HERZOLITES FROM DIFFERENT GREEK OPHIOLITE COMPLEXES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Παρασκευόπουλος, Ιωάννης Σ. (1889-1951)
  5. 1983
  6. 586-602
    • There are studied the phenomena of partial melting in plagioclase herzolites which are found closed in chartovourgites (tectonites). from various ophiolite complexes of the greek area. These phenomena are consistuted at the "in situ" formation of the small lens and dykes from plagioclasic singles of pyroxenites and gabbros. The appearance of concentration "in situ" and their development seems to be related to the tectonic data of the surrounding tectonites. The composition of the plagioclasis of the concentrations "in situ" was determined through a computer and was ascertained that it is the same with this of the rock that surrounds them. The analysis through the computer was carried out as well for the determination of the composition of the single pyroxenites as concerns the concentrations "in situ" and was ascertained that are the same with these of the rocks that accomodate them.
    • Μελετώνατι τα φαινόμενα μερικής τήξης στους πλαγιοκλαστικούς λερζόλιθους που βρίσκονται κλεισμένοι μέσα σε χαρτοβουργίτες (τεκτονίτες), από διάφορα οφιολιθικά συμπλέγματα του ελληνικού χώρου. Τα φαινόμενα αυτά συνίστανται στον "in situ" σχηματισμό μικρών φακών και φλεβιδίων από πλαγιόκλαστα, μονόκλινα από πυροξένους και γάββρους. Η εμφάνιση των συγκεντρώσεων "in situ" και η ανάπτυξή τους φαίνεται να σχετίζεται με τα τεκτονικά στοιχεία των περιβαλλόντων τεκτονιτών. Η σύσταση των πλαγιόκλαστων των στγκεντρώσεων "in situ" προσδιορίστηκε με Η/Υ και διαπιστώθηκε ότι είναι ίδια με αυτή του πετρώματος που τα περιβάλλει. Η ανάλυση μέσω Η/Υ πραγματοποιήθηκε και για τον προσδιορισμό της σύστασης των μονόκλινων σιοροξένων για τις συγκεντρώσεις "in situ" και διαπιστώθηκε ότι είναι ίδια με αυτή των πετρωμάτων που τα φιλοξενούν.