Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΤΩΝ ΓΑΒΒΡΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΞΕΝΙΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΚΤΟΝΙΤΩΝ (ΧΑΡΤΖΒΟΥΡΓΙΤΩΝ)

THE SIGNIFICANCE OF DYKES AND SILLS OF GABBROS AND PYROXENITES IN TECTONITES (HARZBURGITES) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Παρασκευόπουλος, Ιωάννης Σ. (1889-1951)
  5. 1983
  6. 573-585
    • It is being studied the significance of the dykes and sills of gabbros and pyroxenites which are in the phace of deviation in the tectonites (harzburgites). The gabroic dykes in the harzburgites are multitudinous and are being developed at their higher parts, with the form of dense network, near the rocks of the cabin, for the greek ophiolithic complexes this composes a rule whilst from the study as an observation is reported the fact that the gabroic dykes many times cross the products of the cabin.
    • Μελετάται η σημασία των φλεβών και κοιτών γάββρων και πυροξενιτών που βρίσκονται σαν φάση διείσδυσης μέσα στους τεκτονίτες (Χαρτζβουργίτες). Οι γαββροϊκές φλέβες μέσα στους χαρτζβουργίτες είναι πολυπληθέστερες αναπτύσσονται στα ανώτερα τμήματά τους υπό μορφή πυκνού δικτύου, κοντά στα πετρώματα του θαλάμου. Για τα ελληνικά οφολιθικά συμπλέγματα αυτό αποτελεί κανόνα, ενώ από τη μελέτη στην παρατήρηση αναφέρεται το γεγονός ότι οι γαββροϊκές φλέβες πολλές φορές διασχίζουν τα προϊόντα του θαλάμου.