ΦΛΕΒΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΙ ΔΙΑΒΑΣΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΕΚΤΟΝΙΤΩΝ (ΧΑΡΤΖΒΟΥΡΓΙΤΩΝ) ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΥΤΩΝ

DYKES AND SILLS OF DIABASE WITHIN THE TECTONITES (HARZBURGITES) AND THEIR SIGNIFICANCE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Παρασκευόπουλος, Ιωάννης Σ. (1889-1951)
  5. 1983
  6. 564-572
    • There are being studied the appearances of diabases in tectonites, where usually present fine-grained and sometimes microlithic tissue. At the edges of the diabesic dykes appear as a rule phenomena of refrigeration which signify that the crossing of the diabesic material with the tectonites and its crystallization happened at the time that the material of tectonites was in cold condition. From the study of the mineralogical texture of the tissue and of the chemical behaviour of the diabesic dykes and sills in the tectonites, we can divide them in various categories.
    • Μελετώνατι οι εμφανίσεις των διαβασών μέσα σε τεκτονίτες, όπου παρουσιάζουν συνήθως λεπτόκοκκο, μερικές φορές και μικρολιθικό ιστό. Στα άκρα των διαβασικών φλεβών και εμφανίζονται κατά κανόνα φαινόμενα απόψυξης που δηλώνουν ότι η διέλευση του διαβασικού υλικού με τους τεκτονίτες και η κρυστάλλωση που έγινε όταν το υλικό των τεκτονιτών βρισκόταν σε ψυχρή κατάσταση. Από τη μελέτη της ορυκτολογικής σύστασης, του ιστού και του χημισμού των διαβασικών φλεβών και κοιτών μέσα στους τεκτονίτες, τους χωρίζουμε σε διάφορες κατηγορίες.