ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΙΤΙΔΕΣ ΑΠΟ YERSINIA ENTEROCOLITICA (ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

APPENDICITISES FROM VERSINIA ENTEROCOLITICA (PIONEER ANNOUNCEMENT) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βασιλειάδης,Πέτρος (1907-1992) | Καρπάθιος Θ | Μαυρομμάτη Χρ | Serie Ch. | Mousatos G. | Γιαμούρης Ι. | Giamouris I. | Μουσάτος Γ.
  5. 1983
  6. 543-547
    • The study presents the results of a research according to which were examined appendix apophysises of 107 children, both sexes, of age 2 1/2 - 14 years old, who were operated at the children's hospital "Ayia Sofia" for the purpose of exploring the grade of the isolation of V.e. as an explanatory factor of appendicitis. The techniques for the isolation of V.e. present differences as regards their efficiency and suitability for the routine crops at the laboratories of diagnostics and from time to times are presented propitious reports for the one or another method, from various researchers. For this reason, at this study were used all the known techniques for the isolation of V.e. and their combination too. From the 107 appendix apophysises which were examined, were isolated 2 stalks of V.e. The first one potentially pathogenic, belonged to the orotype 0:30, biotype 1 and to the form x2. The second stalk belonged to the unambignous pathogenic for the man orotype 0:3, biotype 4 and to the form VIII. From the first 1,86% positive samples of appendix apophysises for Ve. we can assume that the localization of Ve at the appendix apophysises might be more often from the intestinal versinios in Greece..
    • Η μελέτη αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα έρευνας κατά την οποία εξετάσθηκαν οι σκωληκοειδείς αποφύσεις 107 παιδιών και των δύο φύλων ηλικίας 2 1/2-14 ετών τα οποία χειρουργήθηκαν στο νοσοκομείο παίδων "Αγία Σοφία", με σκοπό να διερευνηθεί ο βαθμός απομόνωσης της Y.e. ως αιτιολογικού παράγοντα της σκωληκοειδίτιδας. Οι τεχνικές για την απομόνωση της Y.e. παρουσιάζουν διαφορές ως προς την αποτελεσματικότητα και καταλληλότητά τους για τις καλλιέργειες ρουτίνας στα εργαστήρια διαγνωστικής και κατά καιρούς παρουσιάζονται ευνοϊκές αναφορές για τη μια ή την άλλη μέθοδο από τους διάφορους ερευνητές. Για το λόγο αυτό στην μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν όλες οι γνωστές τεχνικές για την απομόνωση της Y.e. και συνδυασμός τους. Από τις 107 σκωληκοειδείς αποφύσεις που εξετάσθηκαν απομονώθηκαν 2 στελέχη Y.e. Το πρώτο, δυνητικό παθογόνο, άνηκε στον ορότυπο 0:30, στο βιότυπο 1 και στο λυσίτυπο χ2. Το δεύτερο στέλεχος ανήκε στο σαφώς παθογόνο για τον άνθρωπο ορότυπο 0:3, στον βιότυπο 4 και στον λυσίτυπο VIII. Από τα πρώτα 1,86% θετικά δείγματα σκωληκοειδών αποφύσεων για Y.e. βγάζουμε το συμπέρασμα ότι ο εντοπισμός της Y.e. στη σκωληκοειδή απόφυση μπορεί να είναι πιο συχνή από την εντερική υερσινιωση στην Ελλάδα.