ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΛΙΟΝΤΑΡΙΤΗΣ, ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ 16ΟΥ ΑΙΩΝΑ

FRANCIS LIONTARITES, CRETAN COMPOSER OF THE 16NTH CENTURY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παναγιωτάκης Ν. | Panayiotakis N.
  5. 1983
  6. 514-519
    • This study, whose subject is "Francis Liontarites, Cretan Composer of the 16nth Century" deals with the life and action of Liontarites with extensive reports to the general musical action of his era. The finding of one greek composer of the artistic south music presents great interest because certities the greek contribution to one another crucial sector of the european culture of Rennaisauce and Baroc, in the area of music "Il Greco" (as was known Francis Liontarites), where he developed a remarkable activity, at famous musical centres of Europe. Finally, from the work of Francis Liontarites, which is as a whole polyphonic, are saved three scripted ommations, 76 motets, 6 madrigals and 2 napolitans.
    • Η μελέτη αυτή με θέμα "Φραγκίσκος Λιονταρίτης, κρητικός μουσουργός του 16ου αιώνα" ασχολείται με τη ζωή και τη δράση του Λιονταρίτη με εκτεταμένες αναφορές στη γενική μουσική δραστηριότητα της εποχής του. Η ανακάλυψη ενός ΄Ελληνα μουσουργού της έντεχνης δυτικής μουσικής, παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον γιατί πιστοποιεί την ελληνική συμβολή και σε ένα άλλο καίριο χώρο του ευρωπαϊκού πολιτισμού της αναγέννησης και του μπαρόκ στο χώρο της μουσικής "Il Greco" (όπως ήταν γνωστός ο Φρ. Λιονταρίτης) ανέπτυξε αξιόλογη δραστηριότητα σε φημισμένα μουσικά κέντρα της Ευρώπης. Τέλος, από το έργο του Φρ. Λιονταρίτη που είναι ατο σύνολο του πολυφωνικό, σώζονται τρείς χειρόγραφες λειτουργίες, 76 μοτέτα, 6 μαδριγάλια και 2 ναπολιτάνες.