Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

THE UNIVERSAL PROGRESS OF THE GREEK LANGUAGE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζακυθηνός Διονύσιος
  5. 1983
  6. 476-513
    • This study spans the historian area from the year 323 b.c. till the year 642 a.c., that is from the death of Alexander the Great until the fall of Alexandria by the Arabs. Occasionally this surgarses the last limit, because greek papyruses of Egypt survived local until the eighth century. The greek language was the language of Homer, Hesiodus, Herodotus, Trucydides, Plato, Aristotle, Hippocrates, Theofrastos, Euclid and Archimedes moreover was the language of the Gospel, of Lucian and emperor's Iulian. The language which served the literature, Divinity, Law, the science of Byzantium, the language which for thirty centuries Kept its initial spiretedness, the vocabulary, its plastic capacity, just like the first day, language rational and more than any other euphonic. The total of these requirements predestine, in a way, the greek language to be an international language.
    • Η μελέτη αυτή καλύπτει τον ιστορικό χώρο από το έτος 323 π.χ. μέχρι του 642μχ. δηλ. από τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι της άλωσης της Αλεξάνδρειας από τους άραβες. Σποραδικά όμως υπερβαίνει το τελευταίο όριο, γιατί οι ελληνικοί πάπυροι της Αιγύπτου επιζούν τοπικά μέχρι του 8ου αιώνα. Η ελληνική γλώσσα υπήρξε η γλώσσα του Ομήρου και του Ησίοδου, του Ηροδότου και του Θουκυδίδη, του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, του Ιπποκράτη και του Θεόφραστου, του Ευκλείδη και του Αρχιμήδη, υπήρξε η γλώσσα του Ευαγγελίου, του Λουκιανού και του αυτοκράτορα Ιουλιανού, η γλώσσα η οποία υπηρέτησε τη λογοτεχνία, τη θεολογία, την νομική επιστήμη του Βυζαντίου, η γλώσσα η οποία επί τριάντα αιώνες διατήρησε την αρχική της ζωηρότητα, το λεξιλόγιο την πλαστική της ικανότητα όπως την πρώτη μέρα, γλώσσα λογική και περισσότερο από κάθε άλλη εκφωνική. Το σύνολο αυτών των προϋποθέσεων προώριζαν κατά κάποιο τρόπο την ελληνική γλώσσα σαν διεθνή γλώσσα.