1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Jung Dieter | Δάβη Ελευθερία | Tsagalidis Anastasios K. | Τσαγκαλίδης Αναστάσιος Κ.
  5. 1983
  6. 459-465
    • It is being studied the age of the granite deviation in the area of Neromili-Prodromos and is resulted that it is post-cretau and post-pliocenic. The deviation in the zone of Paikon is exactly on the conjuction of two tectonic breaches, which obviusly extend till the depth of the magma's mobilization. The surface of erosion discloses the higher part of the granite deviation and on the other hand the abundance in pieces of xenaliths proves that we are close to the top of the deviation. Propxble mineral-generation results from the presence of graphite at tubers inside the granite as well from the bary with galinite in dispersed pieces.
    • Μελετάται η ηλικία της γρανιτικής διείσδυσης στην περιοχή Νερόμυλοι-Πρόδρομος και προκύπτει ότι είναι μετακρητιδική και προπλειοκαινική. Η διείσδυση στη ζώνη του Παϊκου βρίσκεται ακριβώς στη διασταύρωση δύο τεκτονικών ρηγμάτων, που προφανώς εκτείνονται μέχρι του βάθους της κινητοποίησης του μάγματος. Η επιφάνεια διάβρωσης αποκαλύπτει το ανώτερο τμήμα της γρανιτικής διείσδυσης, ενώ η αφθονία τεμαχίων ξενολίθων αποδεικνύει ότι βρισκόμαστε κοντά στην κορυφή της διείσδυσης. Ενδεχόμενη υπάρχουσα μεταλλογένεση προκύπτει τόπο από την παρουσία γραφίτη σε κονδύλους μέσα στο γρανίτη, και του βαρύτη με γαληνίτη σε σκορπισμένα τεμάχια.