ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΙ: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1981

ASTRONOMICAL DETERMINATION OF THE DEVIATION OF THE VERTICAL IN VARIOUS AREAS OF GREECE. II: MEASUREMENTS IN WESTERN MACEDONIA AND PELOPONNESE DURING THE YEAR 1981 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Μαυρίδης Λ Ν | Τσιούμης Α | Τζιάβος Π.Ν. | Tzianos I.N.
  5. 1983
  6. 415-425
    • The study is refered to the aim of astronomical determination of the vertical's deviation in various areas of Greece. It is ascertained the insufficiency of the existing stations for the achievement of such studies and the need for establishing a network of stations uniform distributed in the central Greece. In this study are cited the results concerning one station of the central Macedonia, two stations of the south Macedonia and for one station of Peloponnese, from measurements which were carried out during the year 1981.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στην προσπάθεια αστρονομικού προσδιορισμού της απόκλισης της κατακορύφου σε διαφορες περιοχές της Ελλάδος. Διατυπώνεται η ανεπάρκεια των υπαρχόντων σταθμών για την πραγματοποίηση τέτοιων μελετών και η ανάγκη δημιουργίας δικτύων σταθμών ομοιόμορφα κατανεμημένων στην κεντρική Ελλάδα. Στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται τα εξαγόμενα για 1 σταθμό της κεντρικής Μακεδονίας, για 2 σταθμούς της δυτικής Μακεδονίας και για 1 σταθμό της Πελοποννήσου από μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν το έτος 1981.