ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ι : ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1980

ASTRONOMICAL DETERMINATION OF THE DEVIATION OF THE VERTICAL IN VARIOUS AREAS OF GREECE I: MEASUREMENTS IN CENTRAL MACEDONIA DURING THE YEAR 1980 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Μαυρίδης Λ Ν | Τσιούμης Α | Tzianos P.N. | Σαββαϊδης Π. | Savaedis P. | Τζιάβος Π.Ν.
  5. 1983
  6. 401-414
    • The study is refered to the aim of astronomical determination of the vertical's deviation in various areas of Greece. From the study arose that the number of the existing stations is too limited and should be increased with other stations, which will have to present a uniform distribution to the whole mainland of Greece. There are quoted the results from the measurements durring the yea 1980, for five stations of the central Macedonia.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στην προσπάθεια αστρονομικού προσδιορισμού της απόκλισης της κατακορύφου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Από τη μελέτη προκύπτει ότι ο αριθμός των υπαρχόντων σταθμών είναι πολύ περιορισμένος και θα πρέπει να αυξηθεί με άλλους σταθμούς οι οποίοι να παρουσιάζουν ομοιόμορφη κατανομή σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα. Παρουσιάζονται τα εξαγόμενα μετρήσεων του έτους 1980 για πέντε σταθμούς της κεντρικής Μακεδονίας.