ΤΟ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

THE INVIOLABLE OF THE PRIVATE LIFE AND THE FREEDOM OF THE PRESS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μιχαηλίδης-Νουάρος Γ
  5. 1983
  6. 274-301
    • The study is refered to the right of respecting the private life and to the right of the freedom of expressing cogitations through the press. This study concludes with the deductive observation that the protection of the private life and the recognition of every person's right to the isolation , peace of mind, anonimity, unsolicited moulding of his inner world (mental and emotional), are expressing a fundamental principle of the modern law, which we have to defend it against all the dangers and offences which threaten the contemporary technological era. In the end is expressed the wish for the wording of an ethical codex, by professional unions, which will include practical directious for the observable behaviour in cases of offencing the secrecy of the private life from the press and the rest of means of massive communication.
    • Μελετάται το δικαίωμα του σεβασμού του ιδιωτικού βίου και το δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης των στοχασμών μέσω του τύπου. Η μελέτη αυτή καταλήγει με τη συμπερασματική παρατήρηση ότι η προστασία του ιδιωτικού βίου και η αναγνώριση του δικαιώματος κάθε ατόμου στη μόνωση, στη ψυχική ηρεμία, στην ανωνυμία, στην αυτόβουλη διάπλαση του εσωτερικού του κόσμου (ψυχικού και συναισθηματικού) εκφράζουν μια θεμελιώδη αρχή του σύγχρονου δικαίου το οποίο πρέπει να προασπίσουμε εναντίων όλων των κινδύνων και των προσβολών που το απειλούν στη σύγχρονη τεχνολογική εποχή. Τέλος εκφράζεται η ευχή της σύνταξης από τις οικείες επαγγελματικές (δημοσιογραφικές κλπ.) ενώσεις ενός δεοντολογικού κώδικα που θα περιλαμβάνει πρακτικές οδηγίες για την τηρητέα συμπεριφορά στις περιπτώσεις προσβολής του απόρρητου της ιδιωτικής ζωής από τον τύπο και τα λοιπά ΜΜΕ.