ΝΕΦΕΛΩΔΗ ΠΛΑΓΙΟΚΛΑΣΤΑ ΣΕ ΔΙΟΡΙΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΦΕΙΟΛΙΘΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΥΓΕΛΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)

CLOUDED PLAGIOCLASSES FROM DIORITIC ROCKS OF THE GUEVGUELI OPHIOLITE COMPLEX (KILKIS) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Sapountzis Ilias | Σαπουντζής Ηλίας | Christofidis Georgios | Χριστοφίδης Γεώργιος
  5. 1983
  6. 263-273
    • There are being studied the clouded plagioclasses from dioritic rocks of the Guevgueli ophiolite complex. From the observation of these plagioclasses we assume that the clouding at the studied plagioclasses is caused by the concentration of fine-specks or with the form of enclosed dust's opaque which, as it is resulted from indications taken by their radiogrphic examination as well by their thermic behaviour is propably haematite's composition. The creation of these enclosed forms is commected directly with the conveyance of iron to these plagioclasses . From the iron-magnetic minerals of the rock during their Fissiou. The formation of these enclosed areas took place in the most acid plagioclasses after the oxidation of the bi-strengthen iron to Fe2O3 which was favoured by the presence of water.
    • Μελετώνται τα νεφελώδη πλαγιόκλαστα σε διοριτικά πετρώματα του οφειλιθικού συστήματος της Γευγελής(Κιλκίς). Από την παρατήρηση των πλαγιόκλαστων αυτών συμπεραίνουμε ότι η νεφέλωση στα μελετηθέντα πλαγιόκλαστα προκαλείται από τη συγκέντρωση λεπτόκοκκων ή με μορφή σκόνης αδιάφανων εγκλεισμάτων τα οποία, όπως προκύπτει από ενδείξεις που μας έδωσε τόσο η ακτινιγραφική τους εξέταση όσο και η θερμική τους συμπεριφορά, είναι μάλλον σύστασης αιματίτη. Η δημιουργία των εγκλεισμάτων συνδέεται άμεσα με μεταφορά σιδήρου στα πλαγιόκλαστα αυτά από τα σιδηρομαγνησιούχα ορυκτά του πετρώματος κατά τη διάσπασή τους. Ο σχηματισμός των εγκλεισμάτων αυτών τέλος έγινε μέσα στα οξινότερα πλαγιόκλαστα μετά την οξείδωση του δισθενούς σιδήρου σε Fe2O3 που ευνοήθηκε από την παρουσία νερού.