ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΝ ΔΙΚΤΥΟΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ ΓΕΩΡΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΙΝ ΣΕΙΣΜΩΝ

AN AUTOMATED NETWORK OF ELECTROTELLURIC STATIONS FOR THE PREDITION OF EARTHQUAKES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Thanos V. | Razis N. | Καραπάνος Π. | Ζήσος Αθαν. | Ginis S.Ch | Lazaridou-Varotsou M | Κοπανάς Ι | Οικονομόπουλος Π. | Γιακουμάκης Γ. | Αυγουστής Γ. | Γκίνης Σ | Αντωνόπουλος Γ | Razis N. | Papageorgiou D. | Dimopoulos G. | Δημόπουλος Γ. | Thanos V.
  5. 1983
  6. 258-262
    • In this study is being described a network of stations for the measurement of earth currents which is consisted of 18 stations. Many of these transmit the data automatically to the central station. Furthermore, there are given examples of credibility for the prediction of earthquakes.
    • Στη μελέτη αυτή περιγράφεται δίκτυο σταθμών μετρήσεως γεωρευμάτων αποτελούμενο από 18 σταθμούς που είναι εγκατεστημένος σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Πολλοί απ' αυτούς μεταδίδουν τις πληροφορίες αυτόματα σε κεντρικό σταθμό. Επίσης, δίνονται παραδείγματα αξιοπιστίας των προβλέψεων των σεισμών.