ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

PARAMETERS OF THE ELECTROTELLURIC PRECURSORS TO EARTHQUAKES OF KEFALLINIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Lazaridou-Varotsou M | Βαρώτσος Π | Νομικός Κ | Λαζαρίδου Μ | Δόλογλου-Ρεβελιώτη Ελισάβετ | Αλεξόπουλος Καίσαρ | Alexopoulos K.
  5. 1983
  6. 250-257
    • In this study are compared the electrotelluric signals for the prediction of earthquakes, which were taken from stations of fixed area of the south coastline of Greece, in the April of the year 1982, with these studied down to 1982. It is ascertouned that while so far were preceded the earthquake per 6-11 hours, at the particular earthquake were observed times until 36 hours.
    • Στη μελέτη αυτή γίνεται σύγκριση των γενηλεκτρικών σημάτων πρόβλεψης σεισμών που λείφθησαν στους σεισμούς ορισμένης περιοχής της δυτικής ακτής της Ελλάδος, τον Απρίλιο του έτους 1982, με τα μέχρι τότε μελετηθέντα. Διαπιστώνεται ότι ενώ τα μέχρι τώρα προηγούντο κατά 6-11 ώρες του σεισμού, στο συγκεκριμένο σεισμό παρατηρήθηκαν χρόνοι μέχρι 36 ωρών.