ΒΙΑΙΑ ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΙΣ ΕΙΣ ΤΡΕΙΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ

FIERCE POPULARIZATION IN THREE BYZANTINE ROYAL MARRIAGES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέπος, Παναγιώτης Ι. (1908-1985)
  5. 1983
  6. 84-99
    • This study make approaches to the problem of popularizations namely this of the inrush of the lower-class people into the church's society, in the byzantine history. The phenomenon of the endless fight between state and church is being analysed through three byzantine royal marriages. These marriages were : a) the second marriage of Heraclitus B' with Martine at 613 ac., b) the fourth marriage of Leou the sixth the wise with Joe Karvounopsina at 905 ac. and c) the marriage of Ioanni Paleologo the eighth with Sofia of Momfervatiki.
    • Η μελέτη αυτή προσεγγίζει το πρόβλημα της εκκοσμίκευσης, δηλαδή της εισβολής λαϊκών στην οργάνωση της εκκλησίας, στη βυζαντινή ιστορία. Το φαινόμενο λοιπόν του διαρκούς αγώνα μεταξύ κράτους και εκκλησίας αναλύεται μέσω τριών βυζαντινών αυτοκρατορικών γάμων. Οι γάμοι αυτοί ήταν ο β΄γάμος του Ηράκλειτου με τη Μαρτίνη το 613 μ.χ., ο 4ος γάμος του Λέοντος του στ΄ του Σοφού με τη Ζωή Καρβουνοψίνα το 905 μ.χ. και ο γάμος του Ιωάννη Η΄ του Παλαιολόγου με τη Σοφία της Μομφερβατικής.