Ο ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΚΟΡΙΑΛ

ESCORIAL'S DIGENIS AKRITAS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Alexiou Stylianos | Αλεξίου Στυλιανός
  5. 1983
  6. 68-83
    • This study composes the philological, historical and archaeological approach of escorial's manuscript which is entited "Digenis Akritas". The study concludes critical comments upon the conclusions which have been ascertained by other scientists and are related with this work of escorial. There are being formulated observations which contribute to the approach and right reading of this valuable text which belongs to the medieval literature.
    • Η μελέτη αυτή αποτελεί φιλολογική, ιστορική και αρχαιολογική προσέγγιση του χειρογράφου του Εσκοριάλ, "Διγενής Ακρίτας" , με κρίση των συμπερασμάτων που έχουν ήδη διατυπωθεί από άλλους επιστήμονες σχετικά με αυτό έργο του Εσκοριάλ. Διατυπώνονται φιλολογικές παρατηρήσεις που βοηθούν την προσέγγιση και το σωστό διάβασμα του αξιόλογου αυτού κειμένου της μεδαιωνικής λογοτεχνίας.