Ο SCHLEIERMACHER ΩΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

SCHLEIERMACHER AS A HELLENIST AND TRANSLATOR OF PLATO (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966)
  5. 1934
  6. 69-99
    • A biography and an analysis of the work of the great Hellenist, theologian and translator of Plato's work, Schleiermacher.
    • Βιογραφία και ανάλυση του έργου του μεγάλου ελληνιστή, θεολόγου και μεταφραστή του πλατωνικού έργου , Schleiermacher.