ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ A. PHILIPPSON

AN ACCEPTANCE SPEECH FROM FOREIGN MEMBER A. PHILIPPSON (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Philippson Alfred
  5. 1934
  6. 49-65
    • Words of gratitude from the new member, A. Philippson for his election as a new member and an extensive speech in german with the subject : "What does Greece's geography pursue".
    • Ευχαριστίες του νέου εταίρου A. Philippson για την εκλογή του ως νέου εταίρου και εκτεταμένη ομιλία του στην γερμανική γλώσσα με θέμα "τι επιδιώκει μία γεωγραφία της Ελλάδος".