ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΟΡΘΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΝΟΡΘΩΤΩΝ ΔΙ' ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

CONCERNING THE DOUBLE RESTORATION OF THE RESTORERS THROUGH SUSPENDING STRATUM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αναστασιάδης Μιχαήλ Α
  5. 1934
  6. 336-341
    • An explanation is given on the phenomenon of double restoration according to which, some restorers, such as cus or se restore the rotating power until one crucial potential following the flow of metal-semi connductor while for semi conductor-metal potential, the restoration go in the opposite direction.
    • Επιχειρείται η εξήγηση του φαινομένου της διπλής ανόρθωσης σύμφωνα με το οποίο ορισμένοι ανορθωτές, όπως οι δια Cus ή Se, ανορθώνουν το εναλλασόμενο ρεύμα μέχρι ενός κρίσιμου δυναμικού κατά την φορά μέταλλο-ημιαγωγός ενώ για μεγαλύτερα δυναμικά η ανόρθωση γίνεται κατά την αντίθετο κατεύθυνση ημιαγωγού-μετάλλου.