ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΚΟΣ

CONCERNING THE RANKING OF VESTRY-KEEPER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ράλλης Κ Μ
  5. 1934
  6. 314-320
    • An extensive description of the duties, obligations and rights of those who have the rank of vestry-keeper.
    • Εκτεταμένη περιγραφή των καθηκόντων, των υποχρεώσεων και των δικαιομάτων του κατέχοντος το αξίωμα η οφφίκιον του σκευοφύλακα.