ΛΕΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΑΣΗΚΡΗΤΙΣ ΥΠΟΜΝΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΝ ΤΟΝ ΝΕΟΝ

LEONTAS'S REMINDER TOWARDS THE KING ANDRONIKOS PALEOLOGON THE FIRST (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δυοβουνιώτης Κ
  5. 1934
  6. 295-298
    • A presentation of Leonda's memorandum towards king Andronikon Paleologon the first. It is the greatest piece of work of byzantine's "light" literature and it was worth publishing, not only because that way, Leondas few published articles increase but also they provide us with historical information about his life. Finally, the legal value of this piece of work is obvious.
    • Παρουσίαση του υπομνήματος του Λέοντα προς τον βασιλέα Ανδρόνικο Παλαιολόγο τον νέο. Πρόκειται για το ωραιότερο έργο της βυζαντινής "ελαφράς" φιλολογίας και άξιο εκδόσεως, όχι μόνο γιατί μ' αυτόν τον τρόπο αυξάνονται τα ελάχιστα εκδομένα έργα του Λέοντα, αλλά και γιατί μας παρέχονται ιστορικές κυρίως πληροφορίες για την ζωή του. Τέλος, και από νομικής άποψης η αξία του έργου αυτού είναι προφανής.