ΑΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΙΣ ΤΟΥ ΦΡΑΝΤΖΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΧΩΜΙΟΥ

CONCERNING MANUSCRIPTS FROM FRANTZI ABOUT PACHOMION'S NOTES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παπαδόπουλος Ι. | Papadopoulos I.
  5. 1934
  6. 279-287
    • A study relative to the authentication or not of Pachomion Rousano's notes which were made into manuscripts which contain the chronography of George Frantzi.
    • Μελέτη σχετική με την γνησιότητα ή μη σημειώσεων του Παχωμίου Ρουσάνου που έχουν γίνει σε χειρόγραφα που περιέχουν την μεγάλη χρονογραφία του Γεωργίου Φραντζή.